Home FAQ Categoriemanagement

Veel gestelde vragen Datacenters

 

 

 

 

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?

De CBO is te bereiken via email cbo@iuc-noord.nl of bel 050-5998884 optie 2.

 

 

 • Wat is de scope van ROAD2016?

Een toelichting van de scope en raakvlakken met andere contracten vindt u in bijlage 8 van de raamovereenkomst.

 

 

 • Welke diensten levert de categorie Datacenters?

De categorie Datacenters zorgt er voor dat wordt voorzien in de Rijksbrede behoefte aan Datacentermiddelen. Dit doen ze op dit moment door het leveren van Raamovereenkomsten waarbinnen de klantorganisaties zelf hun eigen (specifieke) Datacenterbehoefte kunnen inkopen. Deze Raamovereenkomsten worden middels Europese Aanbestedingen verkregen. De zogenaamde ROAD’s (Rijksoverheid Aanbesteding Datacenters).
Tevens doet de Contract Beheerorganisatie (CBO) van de Categorie Datacenters het contractmanagement van de Raamovereenkomsten. Hiermee ondersteunt de Categorie Datacenters klantorganisaties en leveranciers bij het onderhouden van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie en verkrijgt het input voor toekomstige aanbestedingen.

 

 

 • Mogen alle merken worden aangeboden? Ook die niet in de lijst met merken en kortingen zijn opgenomen?

Ja, de overeenkomst biedt ruimte om alle merken aan te bieden, die voldoen aan de scope van de overeenkomst en de eisen die zijn gesteld tijdens de aanbesteding.

 

 

 • Wat te doen als twee leveranciers precies gelijk eindigen?

Indien blijkt dat twee leveranciers gelijk eindigen, dan kan bijvoorbeeld worden geloot. Dit kan door de leveranciers uit te nodigen en in hun bijzijn een loting uit te voeren.

 

 

 • Waar kan ik de getekende raamovereenkomsten vinden?

De raamovereenkomsten staan op de website van het IUC-Noord. Via onderstaande link zijn de getekende contracten met bijbehorende bijlagen te vinden. De afgegeven kortingspercentages (bijlage 1) en het onderdeel innovatie (bijlage 4b) worden niet openbaar gecommuniceerd. Deze bijlagen zijn voor de deelnemers opvraagbaar bij de CBO.

https://www.iuc-noord.nl/rijkscategorieen/datacenters/road2016/raamovereenkomst

 

 

 • Wie is het primaire contactpersoon voor ROAD2016?

De leveranciers- en contractmanager voor ROAD2016 is dhr. Jitze Kooistra.

 

 

 • Wat zijn de afleveradressen en facturatiegegevens van de deelnemers?

Dit is niet geïnventariseerd bij de deelnemers. U kunt contact opnemen met de specifieke deelnemer. Deze afspraken worden ook vastgelegd in het Dossier Afspraken en Procedures.

 

 

 • Hoe weet je hoeveel korting je krijgt van een leverancier?

Het is belangrijk om in de offerteaanvraag aan te geven dat de leveranciers een 'bruto prijs', 'korting' en 'netto prijs' offreren, exclusief btw. Daarnaast moet aangegeven op welke prijslijst de prijzen zijn gebaseerd.

 

 

 • Hoe controleer je de listprijs?

Listprijzen dienen openbaar toegankelijk te zijn. Veelal zijn de listprijzen te vinden op de website van de producent. Tevens kun je in de offerteaanvraag vragen om de meest recente officiële listprijzen als bijlage toe te voegen.

 

 

 • Wie ontvangen rapportages?

Zowel de deelnemers als de CBO hebben recht om rapportages te ontvangen. De afgesproken frequentie is maandelijks. Rapportages van de deelnemers hebben betrekking op de eigen organisatie. De CBO ontvangt een overzicht van alle deelnemers. Alle informatie over rapportages is te vinden in het SLA document of de handleiding prestatiemeting.

 

 

 • Wat wordt van de Deelnemers verwacht als het gaat om prestatiemeting?

Deelnemers meten prestaties van de Deelnemers. Maandelijks rapporteert de Deelnemer gegevens aan de CBO volgens het template van de CBO. Deze is hier te vinden: https://www.iuc-noord.nl/rijkscategorieen/datacenters/road2016. Een uitleg hierover is te vinden in de handleiding prestatiemeting.

 

 

 • Wat wordt van de Opdrachtnemers verwacht als het gaat om prestatiemeting?

In de getekende SLA’s staat waaraan de Opdrachtnemers zich hebben gecommitteerd. Kort samengevat betekent dit dat de Deelnemers maandelijks een Deelnemer-specifieke rapportage ontvangen van de leveranciers en dat de CBO een maandelijkse totaalrapportage ontvangt.

 

 

 • Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het sluiten van NOK’s?

Dit zijn de algemene voorwaarden die ten tijde van de publicering van de Europese aanbesteding van toepassing waren. Dus de ARBIT2015 en niet de nieuwe, of toekomstige een toekomstige ARBIT.
Dit geldt ook voor de Europese en Nationale regelgeving. De aanbestedingswet2012 is dus van toepassing.