Klachtenprocedure Categorie Datacenters

Tijdens een aanbestedingsprocedure van de categorie Datacenters is het mogelijk een klacht in te dienen in het geval dat een (potentiële) Inschrijver het niet eens is met de gang van zaken bij deze aanbesteding of een onderdeel daarvan, of wanneer Inschrijver bijvoorbeeld denkt dat een bepaald handelen of nalaten van de Aanbestedende dienst in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor de desbetreffende aanbesteding gelden. Inschrijver dient de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure in te dienen bij het klachtenmeldpunt. Dit moet per e-mail via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl worden gedaan.

 

Stap 1
U dient uw klacht per e-mail in via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. In deze schriftelijke klacht maakt u duidelijk dat het over een klacht gaat. De klacht bevat verder:

  1. datum van indiening;
  2. naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van klager;
  3. naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager;
  4. titel en TenderNed-nummer van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft;
  5. naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij Aanbestedende dienst voor de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft;
  6. gemotiveerde omschrijving van de klacht;
  7. omschrijving van de wijze waarop de klacht verholpen kan worden.


Stap 2

Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de e-mail.


Stap 3

Het klachtenmeldpunt onderzoekt de klacht aan de hand van door u en de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens. Het klachtenmeldpunt houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.


Stap 4

Het klachtenmeldpunt brengt na het onderzoek van de klacht advies uit gelijktijdig aan u en aan de Aanbestedende dienst.


Stap 5

Wanneer de Aanbestedende dienst naar aanleiding van dit advies tot de conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de Aanbestedende dienst maatregelen treft, dan deelt de Aanbestedende dienst dit zo spoedig mogelijk per e-mail mee aan u en de andere (potentiële) Inschrijvers/gegadigden.


Stap 6

Wanneer de Aanbestedende dienst tot de conclusie komt dat de klacht niet of deels niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd af en wordt u daarover per e-mail bericht.


Stap 7

Als de Aanbestedende dienst u heeft laten weten hoe hij de klacht behandelt en u bent het daar niet mee eens, of als de Aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren, dan kunt u de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen via www.commissievanaanbestedingsexperts.nl